+48 789 580 331 fundacja@efektmotyla.ngo
KRS 0000 978 382
Gromadzenia środków pieniężnych na subkontach, darowizn rzeczowych oraz refundacji  kosztów  ponoszonych w ramach pomocy  społecznej
podopiecznym i beneficjentom Fundacji Wspierających Sercem "Efekt Motyla" z siedzibą w Gdyni. 

PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

§1 

 1. Fundacja Wspierających Sercem "Efekt Motyla" z siedzibą w Gdyni zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu, wpis do rejestru Fundacji pod nr KRS 0000978382 z dnia 30.06.2022 r.
 2. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udostępniania przez Fundację, swojego rachunku bankowego na rzecz podopiecznych Fundacji, realizowanych akcji dobroczynnych oraz określa zasady dysponowania zgromadzonymi środkami finansowymi, darowiznami rzeczowymi.
 3. Celem Fundacji jest pomoc w zakresie wskazanym w Statucie, związanym z ochroną zdrowia i ratowania życia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w szczególności:
  1. Niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia materialnego i informacyjnego poprzez;
   • organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz leków niezbędnych do ratowania zdrowia i życia dzieci;
   • dofinansowanie leczenia oraz rehabilitacji osób w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych;
   • organizowanie akcji pomocy osobom z udziałem innych podmiotów;
   • inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi medycyny dziecięcej;
   • wspieranie rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej, prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia i życia;
   • pomoc finansową i rzeczową dla domów pomocy społecznej, ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności domów dziecka.
  2. Pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
  3. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu;
  4. Wszechstronna współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.
  5. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz leków niezbędnych do ratowania zdrowia i życia dzieci;
  6. dofinansowanie leczenia oraz rehabilitacji osób w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych;
  7. organizowanie akcji pomocy osobom z udziałem innych podmiotów;
  8. inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi medycyny dziecięcej;
  9. wspieranie rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej, prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia i życia;
  10. pomoc finansową i rzeczową dla ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności domów dziecka.

 

TWORZENIE SUBKONT

§ 2

 1. Środki pieniężne gromadzone na rzecz Podopiecznego lub przeprowadzonych Akcji Dobroczynnych są przekazywane na wydzielone subkonta  bankowe Fundacji.
 2. Utworzenie subkonta dla Podopiecznego jest uwarunkowane: pozytywną weryfikacją dokumentacji niezbędnej do przyjęcia w poczet podopiecznych fundacji § 3 pkt 1 , zakończonych podpisaniem porozumienia przez podopiecznego lub jego opiekuna prawnego.
 3. Utworzenie konta dla akcji dobroczynnych odbywa się na podstawie uchwały Zarządu fundacji.

§ 3

 1. Aby zostać Podopiecznym Fundacji "Efekt Motyla" zainteresowani powinni przedstawić następujące dokumenty: 
  • Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy.
  • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub opinię wydaną przez lekarza o stanie zdrowia (potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu).
  • Oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.
  • Aktualną fotografię (w formie elektronicznej - format pliku JPG) przesłać na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Wyrażenie zgody i upoważnienie na weryfikację informacji dostarczonych Fundacji oraz oświadczenie o zgodności danych osobowych
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • Propozycję Apelu na zbieranie środków
 2. Wskazane dokumenty można przesłać na adres FUNDACJA "EFEKT MOTYLA"A ul. Płocka 5A, 81-535 Gdynia
 3. Czas rozpatrywania wniosku o przyjęcie do grona Podopiecznych Fundacji Zbieramy Razem wynosi 14 dni. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski kompletne. Termin 14 dni liczy sie od daty złożenia prawidłowego wniosku lub jego ostatecznego uzupełnienia. Do obowiązków kandydata na podopiecznego lub jego rodzica czy opiekuna prawnego należy kontaktowanie się z Fundacją w sprawie ustalenia czy wniosek jest kompletny i na jakim etapie znajduje się jego rozpatrzenie. Pozytywne rozpatrzenie prośby kończy się wydaniem porozumienia o bezpłatne udostępnienie subkonta dla podopiecznego.
 4. Z uwagi na charakter działalności oraz zadania zapisane w statucie Fundacji, Zarząd może podjąć decyzję odmowną pomimo złożenia kompletnego wniosku. Od decyzji Zarządu nie ma środka odwoławczego.

 

ZASADY GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA SUBKONTACH

§ 4

 1. Subkonto jest udostępniane wyłącznie na celowe wpłaty pochodzące od darczyńców, ze wskazaniem Podopiecznego oraz celowych zbiórek pieniężnych .
 2. Środki zgromadzone na subkoncie mogą być wykorzystane wyłącznie na cele wynikające ze Statutu Fundacji , a dookreślone nin. Regulaminem i zawartym Porozumieniem .

 § 5

 1. Z chwilą podpisania porozumienia z podopiecznym Fundacja działa aktywnie na rzecz podopiecznego, pomagając pozyskać darczyńców i sponsorów.
 2. Fundacja udostępnia platformę Crowdfoundingową do gromadzenia środków  pieniężnych przekazywanych przez darczyńców a w szczególności:
  • Wypełnia formularz internetowy i opracowuje w uzgodnieniu z podopiecznym lub opiekunem prawnym - apel.
  • określa się jaka jest w przybliżeniu wysokość oczekiwanej pomocy do realizacji celu porozumienia.
  • Jeżeli jest to świadczenie jednorazowe np.: proteza, zabieg medyczny ustala na podstawie aktualnych średnich cen rynkowych.
  • Jeżeli jest to świadczenie ciągłe w postaci rehabilitacji, zakupu leków, medycznych środków higieny – określa się środki finansowe na roczne zapotrzebowanie podopiecznego.
  • Określa się szacunkowy czas zbierania środków pieniężnych. Czas ten ulega przesunięciu jeżeli środki nie zostały zgromadzone.
  • Umieszcza specjalne programy komputerowe (widgety) do umieszczania treści apelu wraz z linkami na popularnych platformach społecznościowych, przesyłania mailem, łatwego umieszczania na innych stronach internetowych.
  • Zarządza systemami płatniczymi PayU.pl i PayPal które umożliwiają bezpieczne płatności online,.
  • Wpłaty bezpośrednio na subkonto bankowe podopiecznego w Fundacji nie są rejestrowane w czasie rzeczywistym przez platformę Crowdfoundingową. Czas trwania przepływu transakcji może trwać kilka dni.
 3. Środki gromadzone za pomocą platformy Crowdfoundingowej, pomniejszone o należne dla Payu i PayPal prowizje, są na bieżąco przelewane na subkonta podopiecznych oraz mogą być w każdej chwili spożytkowane przez podopiecznego na cel wskazany w "Porozumieniu". Podjęcie części zgromadzonych środków nie spowoduje zmniejszenia licznika pokazującego stan zgromadzonych środków widocznych na stronie internetowej.
 4. Aktualizacja licznika na stronie internetowej następuje z dniem 31 grudnia każdego roku w przypadku gdy podopieczny korzysta pomocy socjalnej zgodne z porozumieniem i te środki wykorzystywał.

6 §

 1. Podopieczny bądź osoby reprezentujące Podopiecznego zobowiązani są organizować we własnym zakresie i własnymi środkami gromadzenie funduszy na utworzonym subkoncie. Wszelkie działania mające na celu gromadzenie środków pieniężnych, wykorzystujące nazwę Fundacji i/lub logo, muszą być prowadzone w porozumieniu z Fundacją.
 2. Podopieczni bądź osoby reprezentujące Podopiecznego nie mogą bez porozumienia z Fundacją organizować zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych z dnia 15 marca 1933 r.
 3. Inicjujący zbiórki indywidualne Podopieczny lub jego przedstawiciel ustawowy ma obowiązek uzgadniać z Fundacją – w sposób określony Porozumieniem – treść apeli , próśb i innych form oświadczeń skierowanych do potencjalnych darczyńców, która musi być zgodna z celami statutowymi Fundacji , podpisanym porozumieniem i odpowiadać treści dokumentacji lekarskiej.
 4. Fundacja nie refunduje kosztów poniesionych przez podopiecznego lub opiekuna prawnego związanych z pozyskiwaniem i gromadzeniem środków pieniężnych na jego subkoncie.
 5. Fakt udostępnienia subkonta przez Fundację nie upoważnia rodziców/opiekunów prawnych podopiecznego do wypowiadania się w imieniu Fundacji. W prośbach bądź apelach o pomoc mogą oni wypowiadać się wyłącznie we własnym imieniu.
 6. Podopieczny lub opiekunowie prawni są zobowiązani do poinformowania Fundacji o zmianach danych teleadresowych przekazanych Fundacji,
 7. Raz na pół roku podopieczni lub jego opiekunowie prawni powinny przesyłać dane o stanie zdrowia podopiecznego celem aktualizacji danych.

§ 7

 1. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców. W oparciu o niniejsze rozporządzenie, Fundacja nie udostępnia także informacji o wysokości i źródeł zebranych środków osobom i instytucjom postronnym z wyjątkiem organów kontroli upoważnionych do przeprowadzania kontroli w organizacjach pozarządowych.

 

  ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONTACH.

 § 8 

 1. Wszystkie środki finansowe wpłacane do Fundacji pozostają własnością Fundacji. Zgodnie ze statutem fundacji, organem uprawnionym do dysponowania nimi jest Zarząd Fundacji.
 2. Środki zgromadzone na subkoncie podopiecznego nie są jego własnością. Są one przeznaczone do refundacji kosztów poniesionych przez podopiecznego na cele zawarte w porozumieniu. 

§ 9 

 1. Najpóźniej na 7 dni przed planowanym przez Fundację przekazaniem środków pieniężnych na cel zapisany w porozumieniu, podopieczny lub opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć Fundacji oświadczenie, w którym szczegółowo wykaże środki dotychczasowe pozyskane z dodatkowych źródeł (m.in. prywatne darowizny, środki z aukcji i imprez przeprowadzonych na własną rękę, zapomogi, itp.) oraz – w przypadku posiadania subkont w innych fundacjach – zaświadczenie od tych fundacji o aktualnym stanie konta, celu gromadzenia środków i zakresie udzielanej pomocy przez ostatnie 2 lata.
 2. W przypadku posiadania środków finansowych na kilku subkontach, w różnych fundacjach lub stowarzyszeniach, Fundacja dokonuje częściowej refundacji kosztów celu zawartego w porozumieniu jeżeli na ten sam cel są gromadzone środki w innych organizacjach charytatywnych. Wielkość pomocy zależna jest od stosunku zgromadzonych środków na poszczególnych subkontach.
 3. W celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów podopieczny lub opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić odpowiednie zaświadczenie o braku możliwości refundacji kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu i środków medycznych z Instytucji Zobowiązanych do udzielania takich świadczeń z tytułu obowiązujących przepisów prawnych (NFZ, MOPS, PFRON, PCPR, MOPR).
 4. W przypadku odmowy lub zatajenia części informacji pkt. 1-3 Fundacja ma prawo odmówić refundacji a zgromadzone środki przekazać na cele statutowe lub na pomoc innym podopiecznym.
 5. Kwota wydatkowanych środków nie może przekroczyć wysokości salda środków zgromadzonych na subkoncie podopiecznego.

 § 10 

 1. Fundacja udziela pomocy tylko na cel zapisany w porozumieniu:
  1. Na zabiegi operacyjne, które nie są zarejestrowane w Polsce i Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) nie daje możliwości realizacji tych procedur. Podopieczny lub opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie z NFZ że w Polsce takie zabiegi nie są refundowane. Celowość przeprowadzenia takiego zabiegu musi być potwierdzony przez lekarza prowadzącego.
  2. Dofinansowanie na zakup leków w obrocie znajdującej się wyłącznie w Farmaceutycznej Bazie Danych BAZYL zaleconych przez lekarza prowadzącego.
  3. Dofinansowanie do zakupu leków sprowadzonych z zagranicy w przypadku gdy lekarz prowadzący dane leczenie zaleci lek który jest dostępny tylko za granicą, po uzyskaniu z Ministerstwa decyzji pozytywnej. Podopieczny lub jego opiekun prawny powinien przedstawić odpowiednie dokumenty.
  4. Dofinansowanie na sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny i medyczny turnusu rehabilitacyjnego, czy przystosowania pomieszczeń nastąpi po wcześniejszej akceptacji Zarządu Fundacji co do producenta, wykonawcy usługi, miejsca rehabilitacji, ceny. Fundacja tutaj zastrzega sobie wybór oferty na podstawie negocjacji cen biorąc pod uwagę potrzeby podopiecznego.
 2. Fundacja nie udziela pomocy w refundacji lub dofinansowaniu:
  1. zakupu towarów z zakresu tzw. strefy dóbr luksusowych (telewizory, tablety, komputery, telefony, wyposażenia AGD mebli itp.) chyba że są to urządzenia niezbędne osobie niepełnosprawnej do funkcjonowania i zostanie to wyraźnie określone w porozumieniu.
  2. zobowiązań finansowych podopiecznego wobec innych instytucji państwowych, banków, firm wynikających z zadłużenia się wobec tych beneficjentów.
  3. zabiegów i wizyt prowadzonych przez ośrodki nie wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
  4. stosowania terapii za pomocą paraleków i metod medycyny alternatywnej. 

§ 11 

 1. Po zrefundowaniu świadczenia Podopieczny lub opiekun prawny zobowiązany jest właściwie dbać o sprzęt zgodnie z instrukcją producenta, przestrzegać warunków gwarancyjnych. Wszelkich płatnych napraw związanych z uszkodzeniem sprzętu czy zużyciem eksploatacyjnym podopieczny wykonuje na własny koszt chyba że porozumienie wskazuje inaczej.

 

ZAMKNIĘCIA SUBKONTA PODOPIECZNEGO

§ 12

 1. Zamknięcie subkonta następuje w następujących przypadkach:
  1. Po zrealizowaniu celu zawartego w Porozumieniu, nie wykorzystane środki pieniężne znajdujące się na subkoncie Podopiecznego przeznaczane są na cele statutowe Fundacji lub na cele innych podopiecznych.
  2. W przypadku śmierci podopiecznego środki z subkonta są przekazywane na cele statutowe Fundacji lub na cele innych podopiecznych.
  3. Fundacja zastrzega sobie prawo do rozwiązania Porozumienia w trybie natychmiastowym na skutek rażących naruszeń niniejszego Regulaminu. Środki pieniężne znajdujące się na subkoncie Podopiecznego przeznaczane są na cele statutowe Fundacji lub na cele innych podopiecznych.
  4. W przypadku pisemnego wypowiedzenia Porozumienia przez Podopiecznego lub opiekuna prawnego, środki pieniężne znajdujące się na subkoncie Podopiecznego przeznaczane są na cele statutowe Fundacji lub na cele innych podopiecznych.
  5. W przypadku braku kontaktu z Fundacją przez okres 1 roku lub nieaktualizowanie dokumentacji, zwłaszcza określającej stan zdrowia podopiecznego, brak aktualnej fotografii, brak operacji na subkoncie brak zaangażowania po stronie podopiecznych lub opiekunów, następuje jego zamkniecie. W takiej sytuacji zgromadzone środki przechodzą na działalność statutową fundacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2023r. 

 

Wyrażenie zgody i upoważnienie na weryfikację informacji dostarczonych Fundacji

oraz oświadczenie o zgodności danych osobowych 

 1. Niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje dotyczące mojej sytuacji finansowej, zdrowotnej, rodzinnej i życiowej przedstawione Fundacji Wspierających Sercem "Efekt Motyla" są prawdziwe.
 2. Jednocześnie zapewniam, że nie zataiłem żadnych informacji, które miałyby wpływ na decyzję Zarządu Fundacji.
 3. Jestem świadomy konsekwencji prawnych grożących mi w przypadku zatajenia informacji, wyłudzenia pomocy, sfałszowania lub wprowadzenia w błąd przedstawiciela Fundacji.
 4. Niniejszym wyrażam zgodę na weryfikację wszystkich informacji dostarczonych przeze mnie Fundacji Wspierających Sercem "Efekt Motyla"
 5. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów weryfikacji informacji niezbędnych do uzyskania pomocy społecznej od Fundacji Wspierających Sercem "Efekt Motyla"
 6. W związku z prośbą o wsparcie skierowaną przeze mnie do Fundacji Wspierających Sercem "Efekt Motyla", niniejszym upoważniam Fundację do uzyskania w moim imieniu z Ośrodka Pomocy Społecznej, informacji na temat mojej sytuacji materialno-bytowej na potrzeby rozpoznania wyżej opisanej prośby. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych do realizacji powyższych celów. 

INFORMACJA 

Zgodnie Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Fundacja informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspierających Sercem "Efekt Motyla" z siedzibą w Gdyni ;81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A
 2. Pani /Pana dane osobowe są niezbędne i będą przetwarzane wyłącznie do celu przyznania pomocy społecznej zgodnie z :
  • Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
  • Statutem organizacji pożytku publicznego, w którym zawarty jest ustawowy zakres zadań sfery pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234,poz. 1536 z późn.zm.).
  • Ustawą z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz.U. 1993 nr 137, poz.926 z p.zm.)
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu ich ich przetwarzania.

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Wspierających Sercem  "Efekt Motyla" z siedzibą w Gdyni,  81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A. Kontakt z administratorem możliwy jest pod powyższym adresem pocztowym lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Fundację w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji, w tym:
 • Niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.
 • Pomocy społecznej dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
  (statut określający wszystkie cele i zasady działania fundacji dostępny jest na stronie www.efektmotyla.ngo).

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.

 1. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie. Fundacja informuje, iż nie mają Państwo obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie wobec Państwa statutowych obowiązków Fundacji.
 2. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zgromadzone dane osobowe Fundacja może wykorzystywać na promocję Fundacji w ramach zbiórki publicznej środków finansowych. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 Oświadczenie

Oświadczam, iż zostałem(-am) poinformowany(-a) o celach pozyskania moich danych osobowych i dobrowolnie wyrażam  zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie na zasadach określonych w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) przez Fundację Wspierających Sercem  "Efekt Motyla" z siedzibą w Gdyni,  81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A

 

 

KRS 0000 978 382

Konta do wpłat darowizn:
Krajowych: Bank Pekao SA: 18 1240 5354 1111 0011 1799 8563

Zagranicznych Swift: 
PKOPPLPW 81 1240 5354 1787 0011 1800 7279 - USD
PKOPPLPW 69 1240 5354 1978 0011 1800 7354 - EUR

Fundacja "Efekt Motyla"

Adres: ul. Płocka 5A, 81-535 Gdynia

Email: fundacja@efektmotyla.ngo

KRS 0000 978 382