+48 789 580 331 fundacja@efektmotyla.ngo
KRS 0000 978 382

Regulamin Wolontariatu

Regulamin określa ogólne zasady współpracy między Fundacją Wspierających Sercem "Efekt Motyla" z siedzibą w Gdyni 81-535 przy ul. Płockiej 5A, zwaną dalej Fundacją, a osobą podejmującą współpracę na zasadzie porozumienia przewidzianego w Ustawie ą dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r., nr 96, poz. 873), zwaną w dalszej części Wolontariuszem.

§ 1

 1. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w:
  1. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami),
  2. niniejszym Regulaminie,
  3. porozumieniu zawartym z Wolontariuszem,
 2. Wolontariuszem może zostać każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu f,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. utożsamia się z celami statutowymi Wolontariatu i Fundacji,
  4. deklaruje chęć ich realizacji,
  5. nie był karany za przestępstwo z oskarżenia publicznego,
  6. osoba od 13 do 18 roku życia powinna uzyskać skuteczną zgodę swoich przedstawicieli ustawowych;
  7. zaakceptowała niniejszy Regulamin w całości i bez zmian.

§ 2

 1. Wolontariusz zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, wypełnienia kwestionariusza i dostarczenia do Fundacji w formie elektronicznej lub papierowej. Osoby w wieku od 13 do 18 roku życia, powinny wraz z wypełnionym kwestionariuszem dołączyć podpisane oświadczenie przedstawicieli ustawowych, rodziców o wyrażeniu zgody na zostanie Wolontariuszem.
 2. Wolontariusz zobowiązuje się:
  1. przestrzegać i realizować cele statutowe Fundacji
  2. dbać o mienie powierzone mu podczas pracy;
  3. swoją postawą reprezentować godnie Fundację;
  4. podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności konieczne do wykonywania powierzanych zadań i czynności;
  5. swoim postępowaniem wyrażać chęć udzielania pomocy drugiemu człowiekowi;
  6. wykazywać współczucie i wyrozumiałość dla ludzi dotkniętych chorobą, a w szczególności cierpiących na nią podopiecznych Fundacji;
  7. być czujnym na nieszczęście i krzywdę drugiego człowieka.

§ 3

 1. Głównym zadaniem Wolontariusza Fundacji jest realizacja celów statutowych Fundacji poprzez aktywny udział w szczególności w:
  1. akcjach marketingowych organizowanych przez Fundację takich jak roznoszenie ulotek, rozklejanie plakatów, udzielanie się w mediach społecznościowych;
  2. kwestach i imprezach charytatywnych organizowanych przez Fundację i służących realizacji jej celów statutowych;
  3. spotkaniach, imprezach i koncertach organizowanych dla podopiecznych Fundacji (pomoc w przygotowaniu miejsca ich organizacji, organizacja poczęstunku, organizacja zabaw i gier dla podopiecznych Fundacji);
  4. indywidualnych spotkaniach z  podopiecznymi;
  5. wykładach i spotkaniach szkoleniowych poszerzających wiedzę na temat Wolontariatu.

§ 4

 1. Fundacja, w stosunku do wszystkich Wolontariuszy, ma obowiązek:
  1. poinformować Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanego z wykonywanymi świadczeniami na rzeczFundacji oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Wolontariusz oświadcza pisemnie, że został poinformowany o takim ryzyku,
  2. zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki współpracy,
  3. w przypadku czynności wymagających wyjazdu, po uprzednim zleceniu wykonania takich czynności przez Fundację, pokrywać poniesione przez Wolontariusza wydatki związane z  kosztami  podróży i wyżywieniem. Fundacja zastrzega sobie odniesienie się do Regulaminu Wolontariatu i oceny zasadności poniesionych kosztów,
  4. pokrywać koszty szkoleń i wykładów poszerzających wiedzę na temat Wolontariatu.
 2. Wolontariuszowi, z którym zostało zawarte pisemne porozumienie obejmujące świadczenie czynności określonych w tym porozumieniu na potrzeby statutowej działalności Fundacji, na okres przekraczający 30 (trzydzieści dni), przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadków przy wykonywaniu czynności określonych w porozumieniu, na warunkach określonych w Ustawie z dnia 30 października 2002 roku o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2002 roku, Nr 199, poz. 1674 z późn. zm.).
 3. Wolontariuszowi, który wykonuje czynności na rzecz statutowej działalności Fundacji przez okres nie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Fundacja zobowiązuje się zapewnić odpowiednie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

§ 5

 1. Wolontariusz ponosi  odpowiedzialność  wobec Fundacji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z czynności świadczonych na rzecz Fundacji, jeżeli Fundacja w wyniku takiego działania Wolontariusza poniosła szkodę.
 2. Wolontariusz ponosi odpowiedzialność za wszelkie powierzone mu mienie Fundacji, w szczególności przekazane środki pieniężne, jak również uzyskane w wyniku kwesty organizowanej przez Fundację.

§ 6

 1. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, osoba będąca koordynatorem Wolontariuszy w Fundacji ma prawo do wypowiedzenia współpracy z Wolontariuszem ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Wypowiedzenie współpracy z Wolontariuszem ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić również w przypadku braku zaangażowania Wolontariusza przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od daty podpisania porozumienia.
 3. Fundacja oraz Wolontariusz mogą w każdej chwili rozwiązać zawarte porozumienie dotyczące wykonywania czynności na rzecz Fundacji, z zachowaniem 7 – dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia musi być złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Fundacji: efektmotyla.ngo

§ 7

Podstawa prawna Wolontariatu:

 1. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.);
 2. z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 ze zm.);
 3. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

KRS 0000 978 382

Konta do wpłat darowizn:
Krajowych: Bank Pekao SA: 18 1240 5354 1111 0011 1799 8563

Zagranicznych Swift: 
PKOPPLPW 81 1240 5354 1787 0011 1800 7279 - USD
PKOPPLPW 69 1240 5354 1978 0011 1800 7354 - EUR

Fundacja "Efekt Motyla"

Adres: ul. Płocka 5A, 81-535 Gdynia

Email: fundacja@efektmotyla.ngo

KRS 0000 978 382